Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van MPC Mechelen BV, met als handelsnaam Personal. Sportpraktijk, met maatschappelijke zetel te Nekkerspoelstraat 308, 2800 Mechelen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0733.856.270. (Hierna: “Personal.”). 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden

van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke

overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna

vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van

de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen

ervan.


Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen

werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij

ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal

laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het

overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste

en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de

dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

        

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar voor aanvang van de

dienstverlening, in de aangeduide munt en zonder korting. De

aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139

B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door

het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen

In zijn geheel betaalbaar.


Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de eventuele gerechtskosten.     

    

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich

het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle

nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste

van de klant.   

    

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan

en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder

geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de

dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de

kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval

van opzet.

    

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot

de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement

Mechelen, waarbij het Vredegerecht Mechelen bevoegd is. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x